فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 فصلنامه تلاش دارد تا با انتشار به موقع مقالات، پژوهش‌ها و یافته‌های مربوط به تعامل حوزه حقوق با سایر حوزه‌های مرتبط، ضمن معرفی نشریه‌ای در طراز علمی و کیفی بالا، از جمله اهداف ذیل را تحقق بخشد:
معرفی و ارتقای جایگاه «پژوهش‌های حقوقی میان رشته‌ای» در ادبیات حقوقی کشور؛
ایجاد فضای گفتمان علمی در موضوعات میان رشته‌ای حقوقی؛
بسط و گسترش مرزهای حقوق در تعامل با سایر حوزه‌ها و رشته‌ها مرتبط؛
فراهم نمودن زمینه تعاملات علمی در حوزه‌های مرتبط با حقوق؛
تلاش جهت رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزه‌ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی میان رشته‌ای؛ و
کمک به انتشار به موقع یافته‌های جدید پژوهشی در حوزه مطالعات حقوقی میان رشته‌ای.


 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای:
http://ilrjournal.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب