فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
برای دریافت فایل راهنمای نگارش مقاله اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای:
http://ilrjournal.ir/find.php?item=1.48.12.fa
برگشت به اصل مطلب